PRASA

Fundacja Evoluo jest otwarta na kontakty z mediami. Jeżeli mają Państwo pytania lub potrzebują komentarza dotyczącego aktualnie realizowanych projektów, uprzejmie prosimy o kontakt drogą e-mailową: kontakt@evoluo.org.pl


Funkcjonowanie fizyczne, psychologiczne i społeczne pacjentów poddanych chirurgicznemu leczeniu otyłości

Agnieszka H. Dziurowicz-Kozłowska1, Zbigniew Wierzbicki2, Andrzej Chmura2, Wojciech Lisik2

  1. Evoluo Foundation, Warsaw
    Head of Foundation: Armen Mekhakyan, MA
  2. Department of General and Transplantation Surgery, Medical University of Warsaw
    Head of Department: prof. Andrzej Chmura, MD, PhD

Streszczenie

Wstęp. Praca dotyczy funkcjonowania fizycznego, psychologicznego i społecznego pacjentów poddanych chirurgicznemu leczeniu otyłości metodą Pionowej Opaskowej Plastyki Żołądka (VBG). Projekt badawczy osadzono w biopsychospołecznym modelu zdrowia, w którym zakłada się, że stan chorego określany jest zarówno za pomocą obiektywnych wskaźników, jak i na podstawie subiektywnej oceny stanu zdrowia dokonywanej przez pacjenta.

Materiał i metody. Badanie zrealizowano w schemacie podłużnym. Osoby badane trzykrotnie (miesiąc przed VBG oraz w trzy i sześć miesięcy po VBG) wypełniały kwestionariusz Nottingham Health Profile, stosowany do oceny funkcjonowania biopsychospołecznego chorych somatycznie. W każdym z trzech etapów badania wzięło udział 65 osób (52 K i 13 M) w wieku od 21-58 lat (M = 38,56; SD = 8,98) z otyłością prostą.

Wyniki. Operacja VBG pozwoliła uzyskać w badanej grupie procentowy spadek nadmiernej masy ciała (%EWL) na poziomie 39,86% w trzy miesiące po zabiegu i odpowiednio 58,62% w sześć miesięcy po zabiegu. W trzy i sześć miesięcy po przebyciu VBG zaszły istotne pozytywne zmiany w funkcjonowaniu fizycznym (Energia, Ograniczenia Ruchowe, Ból, Zaburzenia Snu) i psychologicznym (Negatywne Reakcje Emocjonalne) pacjentów. W sześć miesięcy po VBG zaszły istotne pozytywne zmiany w funkcjonowaniu społecznym (Wyobcowanie Społeczne) pacjentów.

Wnioski. Operacyjne leczenie otyłości metodą VBG prowadzi do skutecznej redukcji masy ciała. W trzy i sześć miesięcy po VBG poprawie ulega funkcjonowanie fizyczne i psychologiczne pacjentów otyłych. W sześć miesięcy po VBG poprawie ulega funkcjonowanie społeczne pacjentów otyłych.

Słowa kluczowe: otyłość, chirurgiczne leczenie otyłości, funkcjonowanie biopsychospołeczne, kwestionariusz Nottingham Health Profile

Pełna wersja artykułu „Funkcjonowanie fizyczne, psychologiczne i społeczne pacjentów poddanych chirurgicznemu leczeniu otyłości” dostępna w Czytelni Medycznej Borgis.


Otyłość jest chorobą ogólnoustrojową związaną z patologicznym zwiększeniem w organizmie ilości tkanki tłuszczowej. Otyłość i choroby jej towarzyszące są bardzo istotnym problemem zdrowotnym współczesnej cywilizacji, do niedawna dotyczącym jedynie rozwiniętych krajów zamożnych, a obecnie dotykającym większość społeczeństw na świecie.

Z danych szacunkowych wynika, że w 1995 roku liczba otyłych osób dorosłych sięgała 200 milionów, a liczba dzieci poniżej lat 5, wykazujących nadwagę wynosiła 18 milionów 1. W 2000 roku już ponad 300 milionów dorosłych oceniono jako osoby otyłe, w tym 132 miliony w krajach rozwiniętych, a 170 milionów w innych regionach świata.

W raporcie dotyczącym roku 2005 wykazano, że globalnie około 1,6 miliarda osób w wieku powyżej 15 lat miało nadwagę i co najmniej 400 milionów uznano za otyłe.

Przewidywania WHO na rok 2015 są alarmujące i prognozują, że około 2,3 miliarda dorosłych będzie miało nadwagę, a ponad 700 milionów będzie cierpiało z powodu otyłości. Największy wzrost liczby osób otyłych zanotowano w krajach słabiej rozwiniętych, wśród zamożniejszych grup ludności. Obserwuje się tam równie częste występowanie otyłości, jak i skrajnego niedożywienia 1.

Otyłość jest chorobą przewlekłą, mającą związek z nadmiernym magazynowaniem tkanki tłuszczowej. Do tej pory nie poznano pewnej przyczyny otyłości, natomiast doskonale znany jest mechanizm jej powstawania, związany z dodatnim bilansem energetycznym, czyli nadmiarem energii uzyskanej z dostarczanego pokarmu w stosunku do energii wydatkowanej przez organizm.

Zwiększenie masy tłuszczu, szczególnie trzewnego, jest również niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób serca i układu krążenia, cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych i obturacyjnego bezdechu sennego. Oprócz wymienionych pojawiają się również inne choroby, które chociaż nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia, mogą w istotny sposób pogarszać jego jakość, jak na przykład zmiany zwyrodnieniowe stawów czy depresja.

Zmniejszenie masy ciała osoby otyłej przynosi poprawę w zakresie metabolicznym, endokrynologicznym i psychologicznym. W przypadku nieskuteczności zachowawczych metod leczenia otyłości obejmujących leczenie dietetyczne, zmianę stylu życia, psychoterapię i farmakoterapię, należy rozważyć leczenie operacyjne, które jest najskuteczniejszą metodą leczenia skrajnej otyłości.

Ujemny bilans energetyczny uzyskiwany po leczeniu chirurgicznym jest spowodowany zmniejszeniem jednorazowo przyjmowanych porcji pokarmu, a często również wzmacniany efektem upośledzonego wchłaniania. Leczenie chirurgiczne zapewnia najczęściej znacznie większy i dłużej utrzymujący się spadek masy ciała niż leczenie zachowawcze.

Po leczeniu chirurgicznym, wraz ze spadkiem masy ciała, dochodzi często również do poprawy jakości życia i ustąpienia lub znacznego złagodzenia przebiegu chorób towarzyszących otyłości.

dr hab. n. med. Wojciech Lisik

Obesity and overweight. 2006. (Accessed at http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/.)

evoluo foundation © 2014